Regulamin świadczenia usług podologicznych w
GABINECIE PODOLOGICZNYM KAROLINA JĘDRYCZKA

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Gabinecie Podologicznym Karolina Jędryczka, mieszczącym się w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 66, 60-311 Poznań, pod numerem NIP: 9720856053 zwanym dalej „Gabinetem” prowadzonym przez Karolinę Jędryczkę-Szubert. 
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna może wyłącznie osoba pełnoletnia – dalej zwana „Pacjentem”. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

II. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty – dalej zwana „Wizytą”, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestrację Wizyty w Gabinecie – dalej zwaną „Rejestracją”, można dokonywać wyłącznie osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, pod numerem tel. 503-500-135 lub 61 670 60 81.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinecie jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu poprosi o podanie następujących danych:  imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego do kontaktu.
 7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mail zdjęcia stopy zmienionej chorobowo lub jej części.
 8. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o terminie Wizyty.

III. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Gabinecie najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
 2. Gabinet zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Gabinetu i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Pacjenta zapisanego na Wizytę o przesunięciu terminu Wizyty.
 3. Gabinet zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 10 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi pracownika recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Gabinet do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty, podczas kolejnej Wizyty w Gabinecie.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Gabinet informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Gabinecie.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Gabinecie Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji – przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z obowiązującą procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

IV. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent zostaje poproszony o wypełnienie Karty Pacjenta, z Pacjentem zostanie przeprowadzony wywiad podologiczny. Pacjenci, na etapie wywiadu podologicznego, mają obowiązek powiadomienia specjalisty wykonującego Usługę Podologiczną o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na jej przebieg, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 4. Specjalista ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Pacjenta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania Usługi Podologicznej lub Pacjent jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Pacjenci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania specjalisty wykonującego Usługę Podologiczną o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie jej wykonywania.
 6. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet dostępne są na stronie internetowej Gabinetu: www.kosmetyka-podologia.pl/podologia.

V. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie Gabinetu pod adresem: www.kosmetyka-podologia.pl/cennik.
 2. W Gabinecie możliwe są następujące formy płatności:
       • Gotówka
       • Karta płatnicza
       • Bon podarunkowy
 1. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 2. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

VI. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej – dalej zwanej „Reklamacja”. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona osobiście w Gabinecie Podologicznym Karolina Jędryczka przy ul. Grunwaldzkiej 66, 60-311 Poznań lub pisemnie za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres: Gabinet Podologiczny Karolina Jędryczka, ul. Grunwaldzka 66, 60-311 Poznań – Pacjent do pisemnej Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet w terminie do 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca wykonana w Gabinecie lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, reakcja alergiczna na zastosowane leki – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

VII. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinetu.
 4. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli została ona wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające w Gabinecie zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Do Gabinetu zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty oraz Cennika Usług Podologicznych. Każdy Pacjent będąc w Gabinecie ma prawo wglądu do Regulaminu, Oferty oraz Cennika.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych w pierwszej kolejności powinny być rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.do

Drogi Pacjencie, z naszej strony możemy zapewnić, że zadbamy o to, aby Twoja wizyta przebiegała w przyjemnej atmosferze i komfortowych warunkach. Mamy nadzieję, że w naszym gabinecie podologicznym poczujesz się w dobrze i komfortowo! Czekamy na Ciebie w gabinecie mieszczącym się przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Poznaniu. Do zobaczenia!